Privacystatement

Muziekweekend.info verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Muziekweekend.info.

Vragen en antwoorden

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Muziekweekend.info persoonsgegevens?

Muziekweekend.info verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
♦ dirigent en deelnemers van Muziekweekend.info
♦ mensen die interesse tonen in deelname aan Muziekweekend.info of ooit deelnemer zijn geweest
♦ mensen waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (zoals orkesten, solisten, sponsors)

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De gegevensbeheerders van Muziekweekend.info, te weten de webmaster en organisatoren verwerken persoonsgegevens in Microsoft Office, waarbij antivirus en anti–malware programmatuur aanwezig is.

Waarvoor verwerkt Muziekweekend.info persoonsgegevens?

Als je deelnemer wilt worden van Muziekweekend.info of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer en je voorzien van de nieuwsbrieven.

Als je eenmaal deelnemer of relatie van Muziekweekend.info bent, dan willen we je goed van dienst zijn.

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over deelnemerschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over de kosten, reserveringen of repetities.
Foto’s en video’s mogen alleen gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Indien deelnemers bezwaar hebben tegen publicatie van hun portret voor publicitaire doeleinden, kunnen zij dit vóór publicatie aangeven bij het organisatiecomité.
Daarnaast is het voor het organisatiecomité mogelijk oud-deelnemers te informeren over komende activiteiten van Muziekweekend.info. Oud-deelnemers kunnen op het moment van uitschrijving als lid toestemming geven aan het organisatiecomité of gegevensbeheerder om hun persoonsgegevens te bewaren. Oud-deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de door hen verstrekte persoonsgegevens.
Van de deelnemers en oud-deelnemers worden de volgende gegevens bewaard: (voor)naam, adres, mailadres, (mobiele) telefoonnummer(s). Daarnaast wordt bijgehouden welke stemsoort de deelnemer heeft.
Van de relaties worden de volgende gegevens bewaard: (voor)naam, (mail)adres en (mobiele)telefoonnummer.

Verwerkt Muziekweekend.info ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Muziekweekend.info verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Bijzonderheden betreffende reserveringen en/of arrangementen worden bewaard (te denken valt aan diëten, rolstoelvriendelijke kamers etc.).

Hoe gaat Muziekweekend.info met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Actieve deelnemers kunnen gegevens met betrekking tot hun lidmaatschap bij Muziekweekend.info inzien door een verzoek in te dienen bij de webmaster. Een verzoek om de gegevens aan te passen kan worden ingediend bij het organisatiecomité van Muziekweekend.info.
Persoonsgegevens van overige relaties en oud-deelnemers zijn alleen inzichtelijk voor de organisatie van Muziekweekend.info.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Muziekweekend.info

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft en eventueel wilt carpoolen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je deelnemerschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard, tenzij je hebt aangegeven dat de gegevens langer mogen worden opgeslagen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Muziekweekend.info gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Muziekweekend.info van mij verwerkt?

Bij de webmaster kun je je gegevens met betrekking tot jouw deelnemersregistratie opvragen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Muziekweekend.info kun je terecht bij de webmaster of leden van het organisatiecomité van het Muziekweekend.info.

Procedure datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging van gegevens. Indien er sprake is van een datalek dat risico’s inhoudt voor de rechten van betrokkenen, zal de gegevensbeheerder dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek een groot risico inhoudt voor betrokkene(n) zal dit eveneens aan betrokkene(n) worden gemeld.

Wijzigingen privacybeleid

Muziekweekend.info behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Het organisatiecomité van Muziekweekend.info stelt bij wijzigingen de deelnemers hiervan op de hoogte.

Contact opnemen

Je kunt contact opnemen met het organisatiecomité van Muziekweekend.info.
stuur mail